·Rªº1314²¢»e±M®×(May)

Room Type:Glow Room (Ocean View-Twin Beds) (Twin Beds)

Minimum Nights of Stay: 1Nights

{{ calendar.year }} / {{ calendar.month }}
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 
`

Promotion Notice

±M®×©Ð«¬¡G
 * ¤ô¥ú«È©Ð (90cm x 200cm / ¨â¤p§É)

±M®×¤º®e¡G
 * Ãئ­À\
 * ¥[ÃØ©¯ºÖ³æ¨®¨é*2±i
 * ¥[Ãز¢»e»e¤ß«¬ª÷²ï¥©§J¤O¤A²°
 * ¥[ÃØ4Fºy§a¯S»s½Õ°s¤AªM

ª`·N¨Æ¶µ¡G
  * ¥»±M®×­­¶q20²Õ
  * ¤£±o§ó§ï¨ä¥LÀu´f¬¡°Ê¡A©Ò¦³Àu´f¬¡°Ê®¤¤£¥i¦X¨Ö¨Ï¥Î
  * ±M®×©w¸q¨Ì¥»¶º©±¸ÑÄÀ¬°¨Ì¾Ú